ANBI

Aan de Van Waning-Stichting is door de Belastingdienst de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend.

Uw giften, donatie en erfstellingen ten gunste van de Van Waning-Stichting zijn hierdoor altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en zijn hierdoor aftrekbaar van de inkomsten- of vennootsbelasting

De van Waning-Stichting betaalt daarover derhalve geen belasting. Om die reden komen giften, donatie, schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan de Van Waning-Stichting

In het kader van de nieuwe regelgeving t.a.v. ANBI-instellingen zijn hieronder de volgende gegevens raadpleegbaar.

Contactgegevens

Van Waning-Stichting

De Eendracht 17

2931 HV Krimpen aan de Lek

0180 51 59 41

www.vanwaningstichting.nl

kvk nr: 41172598

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8041 57 844

 

Doelstelling

Volgens de statuten van de van Waning-Stichting luidt de doelstelling:

de Stichting heeft ten doel het weergeven en het behouden van museale schepen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

Het restaureren en beheren van een IJssel- palviljoenschuit,     teneinde dit varend monument, bij de  doelstelling passende taken te geven. Dit d.m.v. voorlichting, educatie, repressief en recreatief.

Het bevorderen van het behoud, in originele staat, van IJssel-vaartuigen, die uit scheepsvaart- historisch oogpunt als varende monumenten kunnen worden beschouwd.

Het deelnemen aan culturele activiteiten en het geven van voorlichting en informatie.

Het bevorderen van de kennis omtrent en de belangstelling voor historische- en hedendaagse binnenvaart en scheepsbouw in het algemeen en die van de Hollandsche IJsselstreek in het bijzonder.

Alle andere wettige middelen, welke aan het in art.2 gestelde doel bevorderlijk zijn.

 

Voorlopig Beleidsplan 2016-2017

Er zijn verminderde inkomsten door het natuurlijk verloop van donateurs. Verder staan inkomsten onder druk vanwege door regelgeving opgelegde beperkingen aan museale schepen.

Om dit het hoofd te bieden zal intensiever gewerkt gaan worden aan de naamsbekendheid van de stichting. Dit doormiddel van directe benadering van streekbladen en/of dagbladen met stichtings nieuws, en directe benadering van scheepvaart gerelateerde bedrijven/banken/toeleveranciers.

Hiervoor is een PR officer benoemd. Ontwikkelingen zullen de komende 3 jaar geevalueerd worden.

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 3 andere leden.

dhr J.B. Praamsma, voorzitter

dhr. J.C. Pols, secretaris

dhr E.M.J. van der Steen, penningmeester

dhr. H. Speksnijder

dhr. C.H. de Mustert

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Van Waning-Stichting  ontvangen geen vergoeding.

 

Jaarverslag

De verslagen met de financiële gegevens van de jaren 2015, 2016 kunt u hier bekijken:

Jaarrekening 2015

jaarrekening 2016